خبر فوری

خبر فوری

یافته های مربوط به تاریخ سفرهای آبی بشر اولیه

در حال خواندن:

یافته های مربوط به تاریخ سفرهای آبی بشر اولیه

اندازه متن Aa Aa

آیا این امکان وجود دارد که نیاکان ما حدود 130 هزار سال، بر قایق های چوبی سوار می شده اند؟

هیچکس دقیقا نمی داند اما آنچه معلوم است، این است که به نظر می رسد بشر بسیار پیش تر از آنچه گمان می رفت، سفرهای آبی می کرده است.

مطالب بیشتر از علم