خبر فوری

در حال خواندن:

یافته های مربوط به تاریخ سفرهای آبی بشر اولیه


یافته های مربوط به تاریخ سفرهای آبی بشر اولیه

آیا این امکان وجود دارد که نیاکان ما حدود 130 هزار سال، بر قایق های چوبی سوار می شده اند؟

هیچکس دقیقا نمی داند اما آنچه معلوم است، این است که به نظر می رسد بشر بسیار پیش تر از آنچه گمان می رفت، سفرهای آبی می کرده است.

مطالب منتخب

مطلب بعدی
پروژه سرن، شکستن قفل اسرار گیتی

پروژه سرن، شکستن قفل اسرار گیتی