خبر فوری

خبر فوری

در حال خواندن:

نمایشگاه "همیشه آزادی"، دراعتراض به کره شمالی


فرهنگ

نمایشگاه "همیشه آزادی"، دراعتراض به کره شمالی

یک نقاش کره شمالی که سال 2002 به همسایه جنوبی خود گریخته، در اعتراض و انتقاد به فقدان آزادی بیان در کشورش، یک نمایشگاه نقاشی بنام “همیشه آزادی” دایر کرده است.

سونگ به یوک نقاش جوان، مجموعه ای از 30 نقاشی خود را از سیزده ژانویه در سئول پایتخت کره جنوبی به نمایش درآورده است.

همانطور که از عنوان نمایشگاه معلوم است، این نمایشگاهی از هنر سیاسی است و انتقاد و اعتراض به دولت و نظام حاکم بر کره شمالی، مضمون اصلی کارهای ارایه شده است.

مطالب منتخب

مطلب بعدی
امسال یکصدمین سال در گذشت گوستاو ماهلر ، موسیقیدان اتریشی است

موزیک

امسال یکصدمین سال در گذشت گوستاو ماهلر ، موسیقیدان اتریشی است