خبر فوری

خبر فوری

در حال خواندن:

هنر پنهان


فرهنگ

هنر پنهان

گریگ هبرنی هنرمند خیابانی و مستقل اهل آمریکا برا ی جلب توجه مردم آلمان وشناخته شدن، دست به یک ابتکار تازه زده است.

او هفت شب و هر شب در یک جای عمومی در برلین یکی از آثار هنری اش را پنهان می کرد و به همه اعلام می کرد بروند و آن را پیدا کنند.

نمایشگاه “میل به تخریب ، کابوس آمریکا“، از این هنرمند آمریکایی در نگارخانه سترایکنین برلن برگزار خواهد شد.

مطالب منتخب

مطلب بعدی
پلاسیدو دومینگو

موزیک

پلاسیدو دومینگو