خبر فوری

در حال خواندن:

هنر پنهان


فرهنگ

هنر پنهان

گریگ هبرنی هنرمند خیابانی و مستقل اهل آمریکا برا ی جلب توجه مردم آلمان وشناخته شدن، دست به یک ابتکار تازه زده است.

او هفت شب و هر شب در یک جای عمومی در برلین یکی از آثار هنری اش را پنهان می کرد و به همه اعلام می کرد بروند و آن را پیدا کنند.

نمایشگاه “میل به تخریب ، کابوس آمریکا“، از این هنرمند آمریکایی در نگارخانه سترایکنین برلن برگزار خواهد شد.

مطالب منتخب

مطلب بعدی
اپرای آنا بولنا همسر هنری هشتم هشتم

فرهنگ

اپرای آنا بولنا همسر هنری هشتم هشتم