خبر فوری

خبر فوری

فعالان صلح سبز درمنطقه نشت گاز شرکت توتال

در حال خواندن:

فعالان صلح سبز درمنطقه نشت گاز شرکت توتال

اندازه متن Aa Aa

کشتی متعلق به فعالان صلح سبزروز دوشنبه وارد منطقه نشت گازسکوی نفت و گاز شرکت توتال، درآبهای اسکاتلند شدند. هدف آنها نمونه گیری از آب و هوا و اندازه گیری میزان آلودگی است .

به گفته یکی از شیمیدانان این سازمان غیر دولتی مدافع محیط زیست، در ا ثر این واقعه گاز متان بیش از همه آزاد شده است که 20 برابر از گاز دی اکسید کربن خطرناکتر است.

روز شنبه گذشته و در پی حادثه در سکوی فراساحلی الگین در آبهای اسکاتلند در دریای شمال، حدود 2000 هزار متر مکعب گاز طبیعی در هوای اطراف آن پراکنده شده است .