خبر فوری

خبر فوری

در حال خواندن:

بدگمانی به جامعه امروز چین در آثار نقاش چینی


فرهنگ

بدگمانی به جامعه امروز چین در آثار نقاش چینی

نمایشگاه جامعی از آثار نقاشی هنرمند چینی یو مین جون در پاریس در نمایش است. این نمایشگاه نگاهی بدگمان و بدبینانه به جامعه امروز چین دارد. نگاهی که هنرمند آنرا به وضعیت کلی همه انسانها نیز تعمیم می دهد.

یو مین جون در خلق این آثار از تکنیکهای هنری متفاوتی از کارتون تا تصویرسازی گرافیک بهره برده است. کارهای قدیمی تر او تصویرسازی شخصیت ها و کارهای اخیرش تصویر موقعیت های تکراری و بیهوده و اشاره به برخی موقعیتهای تاریخی است.

این نمایشگاه تا آخر مارس 2013 در بنیاد کارتیه پاریس برقرار است.

مطالب منتخب

مطلب بعدی
مارتا آرگریچ، ستاره ای تنها و اسرارآمیز کنسرت می دهد

موزیک

مارتا آرگریچ، ستاره ای تنها و اسرارآمیز کنسرت می دهد