خبر فوری

در حال خواندن:

جشن مسلنیتسای روس ها در لندن


بدون شرح

جشن مسلنیتسای روس ها در لندن

روس ها در جشنی که برای رخت بربستن زمستان و آمدن بهار در لندن گرفته بودند، چیدمان موسوم به “کلمات زمستانی” را سوزاندند

مطالب بیشتر از بدون شرح