خبر فوری

خبر فوری

TODO: Add variables

بدون شرح

گلف بازی در سیبری

امسال تیم چین هم به هفتاد تیم دیگر گلف بر روی یخ در بایکال سیبری پیوست.

در اینجا یخ جانشین چمن شده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح