خبر فوری

در حال خواندن:

اخبار از بروکسل؛ رای گیری درباره لغو مصونیت قضایی مارین لوپن


دفتر بروکسل

اخبار از بروکسل؛ رای گیری درباره لغو مصونیت قضایی مارین لوپن

ارائه برنامه ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا برای اصلاح اتحادیه اروپا، دیدگاه دیمیتریس آورامپولوس، کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا درباره طرح تقسیم پناهجویان و رای گیری درباره لغو مصونیت قضایی مارین لوپن در پارلمان اروپا، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.

رئیس کمیسیون اروپا برنامه خود را برای اصلاح اتحادیه اروپا ارائه کرد

دفتر بروکسل

رئیس کمیسیون اروپا برنامه خود را برای اصلاح اتحادیه اروپا ارائه کرد