خبر فوری

در حال خواندن:

اخبار از بروکسل؛ نشست رهبران فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا


دفتر بروکسل

اخبار از بروکسل؛ نشست رهبران فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا

نشست رهبران فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا در کاخ ورسای، تصمیم وزرای دفاع و خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تاسیس ستاد فرماندهی ارتش و تجمع حامیان پناهجویان در مقابل نهادهای اروپایی در بروکسل، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.