خبر فوری

در حال خواندن:

اخبار از بروکسل؛ گرامیداشت روز جهانی زن


دفتر بروکسل

اخبار از بروکسل؛ گرامیداشت روز جهانی زن

برگزاری کنفرانسی در بروکسل به مناسبت روز جهانی زن، دیدار شهرداران جزایر یونانی پذیرای پناهجویان با کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا و مخالفت لهستان با تمدید دوران ریاست دونالد توسک بر شورای اتحادیه اروپا، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.

دیدار شهرداران جزایر یونانیِ پذیرای پناهجویان با کمیسر مهاجرت اروپا

دفتر بروکسل

دیدار شهرداران جزایر یونانیِ پذیرای پناهجویان با کمیسر مهاجرت اروپا