خبر فوری

در حال خواندن:

اخبار از بروکسل؛ اجلاس سران اتحادیه اروپا


دفتر بروکسل

اخبار از بروکسل؛ اجلاس سران اتحادیه اروپا

اجلاس دو روز سران اتحادیه اروپا در بروکسل و واکنش نمایندگان پارلمان اروپا به سیاستهای دولت مجارستان در قبال پناهجویان، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.

نماینده پارلمان اروپا: ۵۰ سال پیش پناهجویان مجار را در کانتینر زندانی نمی کردند

دفتر بروکسل

نماینده پارلمان اروپا: ۵۰ سال پیش پناهجویان مجار را در کانتینر زندانی نمی کردند