خبر فوری

اعضای هفت اتحادیه آتش نشان ها در پاریس با برپایی تظاهرات و اعتصاب نسبت به کاهش بودجه این بخش و وضعیت کاری خود اعتراض کردند.

بر اساس گزارش های اعلام شده، کاهش بودجه آتش نشانی، کاهش نیروی انسانی در این بخش را به همراه خواهد داشت.

مطالب بیشتر از بدون شرح