خبر فوری

دنيای تجارت

کار آفرین هستید و بدنبال این که کسب و کار خود را به راه بیندازید؟ برنامه «دنیای تجارت» کلیدهای موفقیت را به شما نشان می دهد: بودجه لازم برای شروع کار را از کجا تامین کنید، چگونه با شبکه های نوآوری آشنا شوید و به بازارهای جهانی راه یابید؟ در برنامه دنیای تجارت با بهترین کارشناسان و کارآفرینان اروپایی آشنا می شویم. به سراسر دنیا سفر می کنیم. داستان موفقیت آنها را می بینیم و می شنویم و راهنمایی هایشان را در اختیار شما قرار می دهیم

با همکاری

بازرگانی

پرورش استعدادهای جوان دنیای دیجیتال برای افزایش توان رقابت شرکتهای اروپایی

به بارآوردن استعدادهای دنیای دیجیتال یکی از رازهای افزایش توان رقابت شرکتهای تجاری کوچک و متوسط اروپایی است، بخصوص اینکه حدود یک سوم نیروی کار فعال در در اروپا یا مهارتهای الکترونیکی ندارند یا مهارتها