خبر فوری

زندگی

زندگی: ببینید و بیاموزید. هر برنامه از این مجموعه، یک کشور جهان را به شما می شناساند.

با همکاری

فرهنگ

شرق گرجستان، زادگاه شراب

ناحیه “کاختی” در شرق گرجستان مهد شراب به حساب می آید. باستانشناسان می گویند نهال انگور هشت هزار سال پیش در اینجا به بار آمده است. میزان انگوری که