معترضان به افزایش مالیات ها در لبنان به خیابان های بیروت ریختند