فرهنگ

خبر فوری

موزیک

روایت فرانسوی اپرای «تان هویزر» اثر واگنر در اپراخانه مونته کارلو

تقابل میان عشق زمینی و عشق آسمانی و بخشش از مضامین اصلی اپرای «تان هویزر» اثر واگنر، آهنگساز آلمانی است. لیبرتوی این اثر در زمان خود واگنر به زبان فرانسوی برگردانده شد و باله ای هم برای آن نوشته شد. ر