خبر فوری

هدف

مقصود برنامه “هدف“، ارائه پاسخ صریح است، هدف گرفتن مستقیم قلب اقتصاد. برای بررسی چشم انداز تجاری هر یک از کشورها یا بخش های اقتصادی و یا برآیند کلی وضعیت جهانی، “هدف“، گزارشگر خود را برای یک تحلیل دقیق سه دقیقه ای اعزام می کند.   وقتی هنگام تحلیل اقتصادی است، یورونیوز همیشه “هدف” است.

با همکاری