خبر فوری

خبر فوری

نقص فنی در خلال پردازش سوخت در دهلیز رآکتور هسته ای هالدن در نروژ، منجر به نشت ید رادیواکتیو شد.
مطلب کامل را بخوانید