خبر فوری

ولفگانگ شویبله وزیر دارایی آلمان معتقد است حتی پس از برگسیت، بهتر است لندن به عنوان مرکز مالی اروپا باقی بماند.
مطلب کامل را بخوانید

بازرگانی

اخبار اروپایی

زندگی

دانش