خبر فوری

خبر فوری

ولفگانگ شویبله وزیر دارایی آلمان معتقد است حتی پس از برگسیت، بهتر است لندن به عنوان مرکز مالی اروپا باقی بماند.
مطلب کامل را بخوانید