خبر فوری

خبر فوری

دیوید راکفلر، میلیاردر مشهور آمریکایی در صد و یک سالگی در خانه اش واقع در ایالت نیویورک درگذشت.
مطلب کامل را بخوانید