خبر فوری

خبر فوری

توده هوای سرد قطبی در هفته جاری باعث کاهش شدید دمای هوا در اروپای شرقی و مرکزی شد.
مطلب کامل را بخوانید