خبر فوری

اختر شناسان از کشف یک سیاره جدید خبر دادند که در مدار اطراف آن یک ستاره کوتوله قرمز قرار دارد.
مطلب کامل را بخوانید

بازرگانی

اخبار اروپایی

زندگی

دانش