خبر فوری

خبر فوری

منابع نظامی در سوریه می گویند تخلیه هزاران نفر از چهار ناحیه تحت محاصره و انتقال آنها از سر گرفته شده است.
مطلب کامل را بخوانید