خبر فوری

خبر فوری

آیا صدفهای دریایی خواهند توانست در مقابل تغییرات آب و هوایی و بالا رفتن دمای آب دریاها و اقیانوسها مقاومت کنند؟
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

ورزش

اخبار اروپایی

زندگی

دانش