خبر فوری

خبر فوری

محققان اروپایی تاثیر افزایش دمای آب دریاها بر زندگی آبزیان را بررسی می کنند
آیا صدفهای دریایی خواهند توانست در مقابل تغییرات آب و هوایی و بالا رفتن دمای آب دریاها و اقیانوسها مقاومت کنند؟
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش