خبر فوری

خبر فوری

کمیسیون اروپا برای بهبود بازدهی خریدهای بخش دولتی طرحی را آغاز کرده است که بنگاههای تجاری کمک می کند به بازارهای دولتی دسترسی داشته باشند
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

ورزش

اخبار اروپایی

زندگی

دانش