خبر فوری

خبر فوری

آزمایشگاه علمی فضایی کلمبوس در سال ۲۰۰۸ میلادی به ایستگاه فضایی بین المللی متصل شد. پس از گذشت یک دهه کلمبوس در چه وضعیتی است؟
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

ورزش

اخبار اروپایی

زندگی

دانش