خبر فوری

خبر فوری

جایگزین کردن تمامی قطعات هواپیما با قطعاتی از مواد طبیعی شاید چالش بزرگ پیش رو در آینده باشد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

ورزش

اخبار اروپایی

زندگی

دانش