خبر فوری

خبر فوری

تا امروز بیش از ۲۹ هزار قطعه زباله بزرگتر از ۱۰ سانتیمتر در فضا شناسایی شده‌ است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

ورزش

اخبار اروپایی

زندگی

دانش