خبر فوری

هواشناسی کابل, افغانستان

امروز ۲۳ اکتبر ۲۰۱۶

11°C 52°F

+افزودن به هواشناسی من