خبر فوری

خبر فوری

تولید برق با انرژی حاصل از موج دریا

در حال خواندن:

تولید برق با انرژی حاصل از موج دریا

تولید برق با انرژی حاصل از موج دریا
اندازه متن Aa Aa

دوچرخه های پمپ دار می توانند یکی از بهترین نمونه ها برای تامین انرژی جایگزین در آینده باشند.
این دوچرخه های پمپی توسط یک نوآور بریتانیایی طراحی شده اند و قادرند نیروی حاصل از موج دریا را به الکتریسیته تبدیل کنند. این تنها نمونه های کوچکی از مولد های واقعی برق از آب دریا خواهند بود که در آینده مورد استفاده قرار می گیرند. نمونه هایی که کاربرد گسترده تری خواهند داشت، دست کم سیزده برابر بزرگتر از نمونه های آزمایشی خواهند بود.

الوین اسمیت مخترع بریتانیایی:
“اینها در واقع دوچرخه های پمپی هستند که یک شناور روی آن نصب شده است. وقتی پمپ بالاو پایین می رود آب دریا را به داخل می کشد و سپس آنرابه بیرون می پاشد و این پمپها دقیقا منطبق با حرکت امواج کار می کنند.”

این ایده 10 سال پیش و در حالی به ذهن الوین اسمیت رسید که او داشت با یک توپ بادی در استخر بازی می کرد. ژنراتورهای دریایی توسط پیستون های عمودی که بین دو شناورکه یکی روی آب و دیگری در بستر آب معلق قرار دارند انرژی موج را دریافت می کند.

الوین اسمیت امیداور است که این ژنراتورهای دریایی تا یکسال دیگر مورد استفاده قرار گیرند.

مطالب بیشتر از فن آوری روز