خبر فوری

خبر فوری

ترجیح گاوبازی بر ایجاد فرصت شغلی در یک منطقۀ اسپانیا

 Comments
در حال خواندن:

ترجیح گاوبازی بر ایجاد فرصت شغلی در یک منطقۀ اسپانیا

ترجیح گاوبازی بر ایجاد فرصت شغلی در یک منطقۀ اسپانیا
اندازه متن Aa Aa

ساکنان منطقۀ گیخو دِ گالیستئو، در جنوب غربی اسپانیا یکشنبه در یک همه پرسی برای چگونگی هزینه کردن بودجۀ عمومی منطقۀ خود، رأی شان را به صندوق ها ریختند.

در همه پرسی آنها باید میان ایجاد فرصت های شغلی جدید یا برگزاری گاوبازی انتخاب می کردند.

اکثریت ساکنان منطقه گیخو د گالیستئو، گاو بازی را انتخاب کردند. بعضی از آنها معتقد بودند با برگزاری گاوبازی زمینه ای برای کار فراهم و فرصت شغلی ایجاد می شود.