خبر فوری

خبر فوری

مرکز جدید امداد رسانی در اتحادیه اروپا

 Comments
در حال خواندن:

مرکز جدید امداد رسانی در اتحادیه اروپا

مرکز جدید امداد رسانی در اتحادیه اروپا
اندازه متن Aa Aa

خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا، روز چهارشنبه مرکز جدیدی را در مقر اتحادیه اروپا افتتاح کرد که ده سال در دست ایجاد بوده است. کار این نهاد که به “مرکز واکنشهای فوری” موسوم است، نظارت و رساندن کمک های بشر دوستانه به کشورهای در محتاج کمک است.

کمیسر اتحادیه اروپا مسئول امداد های بشر دوستانه گفت: “سرعت امری لازم است که جان انسانهای بیشتری را نجات داده و از رنج مردم می کاهد. در شرایطی که بودجه مان کاهش یافته، محتاج سرعت و کارآیی بیشتری هستیم.”

بودجه این نهاد جدید که بیست و چهار ساعته به دیده بانی اوضاع در سراسر جهان مشغول است، از طریق پرداخت سهمیه از طرف کشورهای مایل به شرکت در این طرح تامین می شود، اما اقدامات بشر دوستانه آن به آنها محدود نشده و هر کشوری در جهان را که به کمکهای مرکز محتاج باشد، در بر می گیرد.