خبر فوری

خبر فوری

به قدرت رسیدن احزاب افراطی در پارلمان اروپا چه پیامدهای خواهد داشت؟

در حال خواندن:

به قدرت رسیدن احزاب افراطی در پارلمان اروپا چه پیامدهای خواهد داشت؟

به قدرت رسیدن احزاب افراطی در پارلمان اروپا چه پیامدهای خواهد داشت؟
اندازه متن Aa Aa

احزاب عوام گرا و افراطی یک چهارم کرسی ها را در انتخابات پارلمان اروپا از آن خود کردند و احزاب اصلی چپ و راست در اروپا مجبور هستند نوعی اتحاد بزرگ بسازند. این اتحاد جدید چه شکلی به سیاست های اتحادیه اروپا در زمینه مبارزه با بیکاری، پرهیز از بحران مالی و رویارویی با مشکل مهاجرت خواهد داد؟

در پارلمان اروپا، اینک مبارزه برای کسب آرا به مبارزه برای تعیین رهبران تبدیل شده است. چه کسی پارلمان اروپا، کمیسیون و شورای اتحادیه اروپا را رهبری خواهد کرد؟ آیا در مبارزه برای انتخاب رئیس کمسیون اروپا بین پارلمان اروپا و رهبران فعلی در شورای اتحادیه اروپا مبارزه ای سخت در خواهد گرفت؟ نقش عوام گراها در این میان چیست؟

در این برنامه بیست و پنج ثانیه در مورد این موضوعات با پائولو رنجل، نایب رئیس حزب مردم اروپا، کاتلین ون برمت، عضو گروه سوسیالیستها و دموکراتها، گرولف آنمانز عضو جدید پارلمان اروپا و رئیس حزب ولامس بلانگ، (حزب راست افراطی فلاماند) از بلژیک که یکی از احزاب راست افراطی و ضد مهاجرت در پارلمان اروپا محسوب می شود، گفتگو کرده ایم.