خبر فوری

خبر فوری

نمایش گروه های هنری در خیابان شانزه لیزه پاریس

در حال خواندن:

نمایش گروه های هنری در خیابان شانزه لیزه پاریس

نمایش گروه های هنری در خیابان شانزه لیزه پاریس
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

در اولین روز از سال نوی مسیحی در پاریس، ده ها هزار نفر از مردم برای تماشای رژه گروه های هنری مختلف در خیابان شانزه لیزه گرد آمدند.

این دومین سال است که چنین نمایش خیابانی برگزار می شود و مقامات شهرداری پاریس در صددند تا آنرا تبدیل به یک نمایش سالانه دائمی کنند.