خبر فوری

خبر فوری

هزاران نفر بیاد قربانیان فاجعه شارلی ابدو گردهم آمدند

بدون شرح

هزاران نفر بیاد قربانیان فاجعه شارلی ابدو گردهم آمدند

در گوشه کنار دنیا چندین تجمع در دفاع از منش و روش شارلی ابدو و ادای احترام به قربانیان این فاجعه برگزار شد.

مطالب بیشتر از بدون شرح