خبر فوری

خبر فوری

اهالی اسلوونی آغاز بهار را طی یک مراسم تاریخی گرامی می دارند

بدون شرح

اهالی اسلوونی آغاز بهار را طی یک مراسم تاریخی گرامی می دارند

ساکنان شهر کوچک ترزیک، در شمال اسلوونی طبق سنتها و آیینهای هزاران ساله آغاز بهار را در این شهر با برگزاری مراسم سنتی گرامی داشتند.

مطالب بیشتر از بدون شرح