خبر فوری

خبر فوری

گلف بازی در سیبری

بدون شرح

گلف بازی در سیبری

امسال تیم چین هم به هفتاد تیم دیگر گلف بر روی یخ در بایکال سیبری پیوست.

در اینجا یخ جانشین چمن شده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح