خبر فوری

خبر فوری

ناتوانی یونان برای مقابله با موج مهاجران

بدون شرح

ناتوانی یونان برای مقابله با موج مهاجران

جزیره کوش در یونان قادر به اداره موج مهاجرانی که بسیاری از آنها از جنگهای سوریه و افغانستان گریخته اند، نیست. مهاجران در اعتراض به وضعیت وخیم آنها در این جزیره توریستی راهها را بسته اند.

مطالب بیشتر از بدون شرح