خبر فوری

خبر فوری

ورود مهاجران به اتریش

بدون شرح

ورود مهاجران به اتریش

نزدیک به چهارهزار پناهجو با قطار از بوداپست در مجارستان به اتریش رسیدند. بسیاری از افراد خیرخواه با اهدای بسته های کمکی و غذا به استقبال آنها رفتند.

مطالب بیشتر از بدون شرح