خبر فوری

خبر فوری

رژه رینبو در توکیو

بدون شرح

رژه رینبو در توکیو

هزاران هوادار دیگرباشان جنسی در توکیو روز یکشنبه در رژه رینبو شرکت کردند. سازمان دهندگان این راهپیمایی تعداد حاضرین را ۷۰ هزار تن برآورد کرده اند.

{{{in case you want to watch the video: http://hu.euronews.com/nocomment/2016/05/09/szivarvany-tokio-folott/}}}

مطالب بیشتر از بدون شرح