خبر فوری

خبر فوری

اعتصاب کارکنان بیمارستان ها در یونان

بدون شرح

اعتصاب کارکنان بیمارستان ها در یونان

آتن روز چهارشنبه شاهد اعتصاب و تظاهرات کارکنان بیمارستان ها و همچنین دبیران یونانی بود. با اعتصابی ۲۴ ساعته پزشکان و پرستاران یونان بیمارستان های دولتی با حداقل پرسنل به ارائه خدمات اضطراری پرداخت. تظاهرات کنندگان کمبود نیرو در بخشهای خود را نتیجه سیاست های ریاضتی دولت می دانند که به آنان تحمیل شده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح