خبر فوری

خبر فوری

گاوهای جشنواره سن فرمین در پامپلونا به خیابانها ریختند

بدون شرح

گاوهای جشنواره سن فرمین در پامپلونا به خیابانها ریختند

نخستین روز جشنواره گاوبازی سن فرمین در پامپلونای اسپانیا که دو دقیقه و ۲۸ ثانیه طول کشید تنها سه زخمی برجای گذاشت؛ یک دست و یک سر و یک پیشانی.

مطالب بیشتر از بدون شرح