خبر فوری

خبر فوری

طوفان مرانتی؛ شدیدترین طوفان سال در جهان

بدون شرح

طوفان مرانتی؛ شدیدترین طوفان سال در جهان

مرانتی، که شدیدترین طوفان در بیش از نیم قرن اخیرِ در چین و شدیدترین طوفان سال در جهان توصیف می شود تایوان را در روزهای سه شنبه و چهارشنبه و چین را روز پنجشنبه درنوردید.

ابرطوفان مرانتی در جنوب تایوان یک قربانی گرفت و در استان فوجیان چین خصوصا در شهر شیامن جریان برق ۱.۶۵ میلیون واحد مسکونی را قطع کرده و باعث لغو پرواز هواپیماها و حرکت قطارها شده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح