خبر فوری

خبر فوری

تظاهرات مسلمانان رم در اعتراض به کمبود مسجد

بدون شرح

تظاهرات مسلمانان رم در اعتراض به کمبود مسجد

گروهی از مسلمانان در شهر رم در اعتراض به آن چه کمبود مسجد در پایتخت ایتالیا اعتراض کردند.

حدود یک میلیون مسلمان در ایتالیا زندگی می کنند و مسلمانان می گویند که کمبود محلهایی که به عنوان محل عبادت آنها به رسمیت شناخته شده است، باعث شده که آنها محلهای دیگر را برای عبادت انتخاب کنند.

منتقدان کمبود مسجد در ایتالیا می گویند که چنین اتفاقی باعث می شود که زیر نظر گرفتن جوانان مسلمان دشوارتر شود و مسیر تندروشدن آنها هموارتر شود.

مطالب بیشتر از بدون شرح