خبر فوری

خبر فوری

پیشخدمتها در آرژانتین بطری به دست دویدند

بدون شرح

پیشخدمتها در آرژانتین بطری به دست دویدند

گروهی از پیشخدمتها در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین در یک رقابت دو شرکت کردند. در این مسابقه همه دونده ها باید یک بطری نوشیدنی را که پر از نوشیدنی است در طول مسیر ۱.۶ کیلومتری مسابقه بر روی یک سینی حمل می کردند.

{{ video here4 http://www.euronews.com/2016/10/23/argentinian-waiters-in-a-rush }}

مطالب بیشتر از بدون شرح