خبر فوری

خبر فوری

گروهی معترض وارد مجلس نمایندگان برزیل شدند

بدون شرح

گروهی معترض وارد مجلس نمایندگان برزیل شدند

گروهی ۶۰ نفره از معترضان روز چهارشنبه بی اعتنا به نگهبانان و با ورود به مجلس نمایندگان در کنگره برزیل باعث هرج و مرج شدند.

مطالب بیشتر از بدون شرح