خبر فوری

خبر فوری

تایلند: بوفه سالانه میوه برای میمون ها

بدون شرح

تایلند: بوفه سالانه میوه برای میمون ها

ساکنان استان لوپبوری در تایلند که میمون های فراوانی در آن زندگی می کنند به رسم هر سال بوفه سالانه میوه برای میمون ها بر پا کردند.
استان لوپبوری به “استان میمون ها” شهرت دارد.

مطالب بیشتر از بدون شرح