خبر فوری

خبر فوری

دروازه براندنبورگ، نماد همبستگی آلمان با بریتانیا

بدون شرح

دروازه براندنبورگ، نماد همبستگی آلمان با بریتانیا

پس از حمله ۲۲ مارس لندن دروازه براندنبورگ پوشیده با رنگ های پرچم بریتانیا (پرچم اتحاد) به نماد همبستگی آلمان با بریتانیا تبدیل شد.

مطالب بیشتر از بدون شرح