خبر فوری

خبر فوری

آلمان؛ تخریب پایه های پل با مواد منفجره

بدون شرح

آلمان؛ تخریب پایه های پل با مواد منفجره

مردم برای تماشای تخریب ستون های بتنی یک پل بزرگ در لیمبورگ آلمان تجمع کرده اند. پایه های این پل بزرگ با استفاده از مواد منفجره تخریب شد.

مطالب بیشتر از بدون شرح