خبر فوری

خبر فوری

نبض تجارت

مجله هفتگی اقت«نبض تجارت» مجله هفتگی است که به تحولات و تحلیل خبرهای اقتصادی هفته اختصاص دارد. قسمتی از این مجله نیز تحولات دنیای دیجیتال و تکنولوژی را بررسی می کند

با همکاری

بایگانی نبض تجارت